zaterdag 16 november 2013

Val in het scheepsruim van het m.s. SPRING PANDA (ILT/Scheepvaart)

De toenmalige IVW heeft een onderzoek uitgevoerd naar een dodelijk ongeval op het m.s. SPRING PANDA in de haven van Antwerpen.

Conclusies:

• De bootsman is naar beneden gevallen door een niet vastgestelde oorzaak. Hij
werkte op dat moment alleen en was daardoor aangewezen op zijn eigen
oplettendheid.
• De tussenluiken van ruim 2A, het dek waarop werd gewerkt, waren onnodig open
gelaten tijdens de schoonmaakwerkzaamheden.
• Omdat de tussenluiken van de onderliggende ruimen ook onnodig open waren
was de valhoogte van het slachtoffer 8,80 meter.
• De procedure om tussenluiken te sluiten bij schoonmaakwerkzaamheden in het
ruim en om tussenluiken te sluiten van onderliggende ruimen bij werkzaamheden
in het ruim is niet gevolgd door de bemanning.
• Omdat er geen vastlegging is van de gebruikte werkwijze is niet of moeilijk
controleerbaar of aan boord de procedure en werkwijze op de juiste manier is
geïmplementeerd.
• De opening van de tussenluiken was niet voorzien van afzetting zoals wettelijk
vereist en voorgeschreven door de scheepsbeheerder.
• Er waren geen markeringen of signaleringen aangebracht om te wijzen op het
valgevaar bij het werken met open luiken zoals wettelijk vereist en zoals de
scheepsbeheerder zelf voorschrijft.
• Een slap opgehangen touw, wat soms als afscherming (en dan enkel
langsscheeps) werd gebruikt, is niet deugdelijk en voorziet als zodanig niet in de
gewenste bescherming tegen valgevaar.
• De scheepsbeheerder heeft als werkgever onvoldoende gehoor gegeven aan de
verplichtingen met betrekking tot het voorkomen of beperken van de risico’s bij
valgevaar.
• De verantwoordelijke scheepsofficieren hebben onvoldoende hun
verantwoordelijkheid genomen voor de veiligheid van bemanning in het ruim en
onvoldoende toezicht gehouden, of laten houden, op de werkzaamheden.
• De inspectie had eerder geconstateerd dat er valgevaar aanwezig was bij open
tussenluiken en dat er geen markering aangebracht was. Naar aanleiding daarvan
heeft de inspectie geen corrigerende maatregelen opgelegd.
• Er is een groot gat geconstateerd tussen het beschreven veiligheidsbeleid en de
uitvoering van, en controle op het veiligheidsbeleid aan boord van de ‘Spring
Panda’.

Leringen:

• Probeer altijd bewust te zijn van gevaren op en om de werkvloer bij alleen
werken.
• Ook al zijn werkzaamheden routinematig, neem altijd de tijd om het werk goed
voor te bereiden en een veilige werkomgeving te creëren.
• Door het goede voorbeeld te geven door officieren en scheepsbeheerder, door
veiligheid ter sprake te brengen en serieus te nemen, kan het
veiligheidsbewustzijn bij alle bemanningsleden worden vergroot.
• Neem veiligheidsrondes van de veiligheidscommissie aan boord serieus en tracht
daarmee potentieel onveilige omstandigheden op de kaart te zetten en
bespreekbaar te maken.
• Wees bewust van de eigen verantwoordelijkheden en handel overeenkomstig.

Aanbevelingen:

Aan de bemanning
• Geef tijdens werkoverleg serieus aandacht aan de veiligheid en richt de
werkopdracht zo in dat eerst de veiligheidsmaatregelen of procedures worden
nageleefd.

Aan de scheepsbeheerder
• De procedure om de tussenluiken te sluiten bij werkzaamheden in het ruim
opnieuw onder de aandacht brengen en zorg dragen dat deze ook daadwerkelijk
geïmplementeerd wordt.
• De bemanning voorzien van betere middelen om het mogelijk te maken
procedures en voorschriften te kunnen naleven.
• Een oplossing bedenken en implementeren voor een deugdelijke afzetting als
vervanging van de huidige (het touw) indien werken bij open luiken toch moet
plaatsvinden.
• Markeringen aanbrengen rondom de tussenluiken die waarschuwend werken als
deze worden overschreden of benaderd.
• Maatregelen nemen om het gewenste veiligheidsbeleid, zoals omschreven in het
veiligheidsmanagement systeem, ook uit te laten voeren aan boord en daarin
voorzien van een degelijke controle daarop.

U kunt het volledige onderzoek vinden via de volgende link:
http://www.ilent.nl/Images/Rapport%20Val%20in%20ruim%20met%20dodelijke%20afloop_tcm334-318395.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen