zaterdag 16 november 2013

Onder invloed varen aan boord van de EEMS SKY (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Verzoek van de Inspecteur voor de Scheepvaart:

 Aanvankelijk werd aan het verzoek ten grondslag gelegd dat betrokkene als kapitein
van het Nederlandse zeeschip Eems Sky onder invloed van alcohol de brug had
verlaten tijdens de vaart op de Westerschelde op 21 februari 2010; betrokkene werd
varen onder invloed van alcohol verweten.

Na wijziging van het verzoek wordt betrokkene verweten niet beschikbaar te zijn
geweest om zijn functie naar behoren uit te oefenen als gevolg van overmatig
alcoholgebruik.

Aldus handelde hij in strijd met de zorg die hij als goed zeeman in acht behoorde te
nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading en het milieu of het
scheepvaartverkeer, zoals bepaald in artikel 55a van de Zeevaartbemanningswet.

 Tevens handelde hij aldus in strijd met de artikelen 4 en 28 van de
Zeevaartbemanningswet.

Ook handelde hij in strijd met STCW-Section AVIII/2 part 3-1 “Navigation with pilot
on board”.

Verzoeker heeft geen wijziging van de datum van de verweten gedraging gevraagd
zodat het Tuchtcollege begrijpt dat ook na wijziging van het verzoekschrift de datum
van de verweten gedraging 21 februari 2010 is.

Het Tuchtcollege acht de wijziging van het verzoekschrift, tegen welke wijziging ook
niet is geprotesteerd, toelaatbaar nu het gaat om het gebeurde op 21 februari 2010
en de kern van het verwijt gelijk blijft, te weten overmatig alcoholgebruik, waardoor
de functie van betrokkene niet naar behoren kon worden uitgeoefend. Ook na de

wijziging gaat het om een zelfde feitencomplex.

Tuchtmaatregel:

 Gelet op het excessieve alcoholgebruik, dat leidde tot plichtsverzuim, is een forse
schorsing van de vaarbevoegdheid gepast en geboden.

Nu de kapitein, vanwege zijn dronkenschap, besloot niet zelf te varen maar om zijn
wacht over te dragen, zal het Tuchtcollege bepalen dat een kwart van de schorsing
niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij het Tuchtcollege bij een latere beslissing
anders zal bepalen op grond van het feit dat betrokkene zich binnen een proeftijd, te
stellen op twee jaar opnieuw zal gedragen in strijd met de zorg die hij als een goed
zeeman in acht behoort te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de

lading, het milieu of het scheepvaartverkeer.

Beslissing:

 Het Tuchtcollege:
-  verklaart de tegen betrokkene aangevoerde bezwaren gegrond;
-  legt betrokkene een schorsing van de vaarbevoegdheid op voor een periode
van twaalf maanden;
-  bepaalt dat deze schorsing voor een gedeelte van drie maanden niet ten
uitvoer zal worden gelegd, tenzij het Tuchtcollege bij een latere beslissing
anders zal bepalen op grond van het feit dat betrokkene zich voor het einde
van een proeftijd, welke het Tuchtcollege hier bepaalt op twee jaar, zich weer
heeft gedragen in strijd met de zorg die hij als goed zeeman in acht behoort
te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of
het scheepvaartverkeer;
-  bepaalt dat de schorsing en de proeftijd ingaan op de dag zes weken na de

dag van de verzending van deze uitspraak.

De volledige uitspraak kunt u vinden via de volgende link:
http://www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl/bestanden/2011+5+2010.V3-K.-Eems%20Sky%20Uitspraak.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen